Fleet Management
Training Institute

Internal Notice

 

10 cadets as Fleet Front Runner for 2022

Sr. No. HKID Name
1 60512 Sahil
2 66150 Anudh Jindal
3 66162 Mohit Gugliani
4 66632 Aryan Khera
5 60586 Sourav Manju Sasikumar
6 60299 Akash Kalra
7 67472 Abhisht Bachchhas
8 58587 Sairam Ganagalla
9 62910 Vishal Jagwani
10 67295 Abhimanyu Kumar

 

10 TMEs as Fleet Front Runner for 2022

Sr. No. HKID Name
1 70723 Kartik Kumar Maurya
2 70325 Arkadeb Chakraborty
3 70452 Saksham Dhawan
4 73519 Jaison Varghese
5 73593 Sunil Kumar
6 120567 Naman Aggarwal
7 120733 Shubham Thakur
8 75591 Akshay Agarwal
9 77023 Abhishek K. Jaiswal
10 77369 Jeomon George
Posted on 17/07/2023